Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu       : TAKSAN Makina San. ve Tic. A.Ş.
Adres                          : Semerkent Mah. Bölükler Kümeevler No:538  İncesu / Kayseri
e-Posta                      : taksanmakina@hs03.kep.tr

 

Biz, Taksan Makine A.Ş. olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Şirketimiz ile tüketici, müşteri, tedarikçi, stajyer, çalışan, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kişi ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek.

Şirketimiz, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

İŞLENEN VERİLER

Kimlik verileri   : Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, şahıs şirketleri için vergi kimlik numarası olarak kullanılmakta olan TC kimlik numarası, vergi numarası

İletişim verileri  : telefon numarası, açık adres, e-posta

Fiziksel mekan güvenliği: mağazalarda güvenlik kamerası kaydı, girişte kimlik kontrolü

İşlem güvenliği verileri : Web sitemizde IP adresi, bağlanılan ülke bilgisi, web browser bilgisi

Pazarlama verileri : Her türlü müşteri şikayeti esnasında sorunun anlaşılması için müşteri tarafından paylaşılabilecek kişisel veriler, kaç kere şikayette bulunduğu, geç cevaplanan şikayet sayısı, alışverişte kullanmayı tercih ettiği ödeme tipi, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili yapılabilecek kampanyalar kapsamında işlenen kişisel veriler, elektronik haberleşme mevzuatı çerçevesinde iletişim/bülten/tanıtım izni verilip verilmediği, alışveriş yapma sıklığı, çerez kayıtları

VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ DAYANAK

Kişisel verileriniz;

 1. Hukukun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 3. Doğru ve güncel olarak,
 4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

VERİLERİN İŞLENME AMACI

Sipariş ve kargonun son durumu hakkında sms ve mail aracılığı ile bilgi iletilebilmesi

Fatura düzenlenebilmesi, müşteriye iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi ve bu anlamda mevzuat tarafından belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilebilmesi,

İtiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,

Bu hizmet kapsamında müşteriye sms veya e-posta ile bilgi verilebilmesi, iletişim kurulabilmesi,

Müşterinin yararlanacağı kampanya ile ilgili 3. kişiyle işbirliği yapılması halinde kampanya faydalarının sağlanabilmesi;

Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi

Tüketici hukuku mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi

Kullanım/alışveriş alışkanlıklarının tespiti ve buna yönelik yeni imkân ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi

Müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,

Şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyaların müşterilerimize sağlayacağı faydayı da gözetebilecek şekilde hayata geçirilebilmesi, müşterilere bilgi verebilmek amacıyla iletişime geçilebilmesi,

Müşterilerin segmente edilebilmesi ve her segmentteki müşteri grubu için ihtiyaçların belirlenip özel tekliflerin hazırlanabilmesi,

Herhangi bir sebeple müşteri olma vasfını kaybeden eski müşterilerimizin segmente edilebilmesi,

Kampanyadan yararlanmaya hak kazanan müşterilerin ödülden yararlanmasının sağlanabilmesi ile segmente edilmiş bazı müşterilere hediye gönderiminin gerçekleştirilebilmesi,

Reklam, tanıtım, sosyal sorumluluk projeleri ile görüşme, röportaj, video ve fotoğraf çekimi, sponsorluk ve etkinliklerde bulunulabilmesi

Sosyal medya, çağrı merkezi gibi iletişim araçları vasıtasıyla üyelik/abonelik öncesi soruların yanıtlanması, şikayetlerin yanıtlanabilmesi ve müşteri veya müşteri adayı tarafından istenilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi

Müşterimizden gelen talep doğrultusunda kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme yapılabilmesi

Ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, fiyat tarifesi ve diğer faydaların sunulması, strateji belirlenmesi ve ölçülmesi gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihlerinin analizinin yapılması ve bu amaçla iletişime geçilebilmesi,

5651 sayılı kanun gereğince log kayıtlarının tutulması ve internet alışkanlıklarının çerezler aracılığıyla takip edilebilmesi,

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

İşyeri güvenliğinin sağlanması

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması

Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç, e, f bentleri ile ile 8/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Vergi Usul Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  Vergi Dairesi Başkanlıklarına, bankalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler, adli merciler, icra daireleri vb. kamu kurumlarına aktarılmaktadır.

Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, avukatlarımız ve adli merciler ile paylaşılabilecektir.

İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere;

Müşterilerimizin daha sağlıklı hizmet alabilmesi amacıyla ve şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyalar dâhilinde “ad soyad, yaşanılan şehir, doğum tarihi, e-mail adresi, telefon numarası” bilgileriniz, sözleşme ilişkisinde olduğumuz/olacağımız SMS ve mail gönderim hizmeti veren şirketler, danışmanlık şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, tasarım sektörü kapsamında destek hizmeti alınan firmalar, yetkili bayi, şirketimizin iştirakleri, ana hissedarı, ana hissedarının iştirakleri ve bağlı olduğu risk grubundaki şirketler, pay satışı kapsamında muhtemel alıcılar, sözleşme kapsamında tercüme hizmeti alınan firmalar, kargo gönderim şirketleri, müşterilerle iletişime geçebilmek için sosyal medya hizmeti veren firmalar vb. anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

Teknik ve idari altyapı ile elektronik sistemlerin (web sitenin) kurulması, geliştirilmesi, bakımı ile müşteri datalarının tutulmasına yönelik hizmet alınan üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizi,

a)  Elektronik sistemler üzerinden, online web sitemizde doldurduğunuz üyelik de dahil her türlü form, mağazalarımızda güvenlik kamerası, kargo şirketleri başta olmak üzere şirketimizin hizmet aldığı, hizmet verdiği, iş ortaklığı halinde olduğu üçüncü kişiler, çağrı merkezi, web sitemiz, şirketimizin sosyal medya hesapları, web sitesi çerezler, e-posta gibi elektronik ortamda veya fiziksel olarak tarafınızca kaydedilen/gönderilen bilgiler, anketler, yarışmalar kapsamında ve mahkemeler ile diğer kamu kurumları aracılığıyla topluyoruz.

b) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

c) Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

d) Şirket’in çalışanları efektif müşteri destek hizmeti vermelerine ilişkin eğitilmelerini sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği ses kayıtlarınızı kullandığımız ses kayıt programı aracılığıyla topluyoruz.

e) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

f) Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.

Çerezlerin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiye https://dnr.com.tr/cerezlerin-kullanimi/ adresinden erişebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.dnr.com.tr internet adresinden iletebilirsiniz.  Firmamız, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.